AWBZ, eigen bijdrage per 1 januari 2013/testamenten

AWBZ per 1 januari 2013
Per 1 januari zijn de regels terzake de eigen bijdrage AWBZ aangepast. Indien blijvend intrek genomen wordt in een zogenaamde AWBZ instelling geldt er een eigen bijdrage die niet alleen afhankelijk is van het inkomen maar ook afhankelijk is van het vermogen. Hoe hoger het vermogen hoe groter de bijdrage. Verder telt het vermogen ook mee voor de eventuele toeslagen. De vermogenstoets is afhankelijk van het vermogen dat u heeft per 1 januari 2011 (het uitgangspunt van de regelgeving is dat in het lopende kalenderjaar naast dit kalenderjaar twee jaar “terug gekeken” wordt).

Verlagen van vermogen
Het vermogen kan op verschillende manieren terug gebracht worden (bijvoorbeeld vooruitbetalen van hypotheekrente, het doen van grote privé uitgaves in 2013, het storten van geld op een verzekeringspolis, het doen van de normale jaarlijkse schenkingen aan kinderen/kleinkinderen).

Erfrecht: Wet of vruchtgebruiktestament?
Daarnaast is het goed om aandacht te besteden aan de testamentaire situatie.  Zonder testament gelden de wettelijke regels. Bij overlijden (in het geval gehuwden met kinderen) is bij overlijden van de eerste het wettelijk erfrecht zo dat de langstlevende en de kinderen erfgenaam zijn; echter alle vermogensbestanddelen onder overname van de schulden komen toe aan de langstlevende. De kinderen krijgen een zogenaamde “papieren vordering” in geld die eerst opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende. Deze vordering kan ook opgeëist worden op het moment dat de langstlevende blijvend zijn of haar intrek neemt in een AWBZ instelling. Om een groter gedeelte van het vermogen bij overlijden van de eerste reeds te doen toekomen aan de kinderen kan overwogen worden om een zogenaamd vruchtgebruiktestament te maken. De kinderen worden dan tot erfgenaam benoemd. Echter onder voorbehoud van het vruchtgebruik ten behoeve van de langstlevende. Dit vruchtgebruik vervalt bij opname in een AWBZ instelling. Op deze manier komt een groter deel van het vermogen bij opname in een AWBZ instelling toe aan de kinderen.

Advies van notaris
Goede voorlichting over het vruchtgebruiktestament zodanig dat deze aangepast wordt aan specifieke situaties.

 juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag